th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำสมุทรสาคร (แม่น้ำท่าจีน)
(18-05-2563)วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำสมุทรสาคร (แม่น้ำท่าจีน) โดยมี นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานการขุดลอก โดยกรมเจ้าท่าได้ว่าจ้าง บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด ให้ดำเนินการก่อสร้างขุดลอกและ บำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำสมุทรสาคร (แม่น้ำท่าจีน) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณก่อสร้าง 176,360,000.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา วันที่ 4 เมษายน 2563 สิ้นสุดสัญญา 30 ตุลาคม 2563 ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงาน โดยมีปริมาณการขุดลอก 140,000 ลูกบาศก์เมตร ผลความคืบหน้าในการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 7 ของแผนการขุดลอกร่องน้ำท่าจีน ดังกล่าว

ซึ่งปัจจุบันร่องน้ำท่าจีน มีสภาพตื้นเขิน ตําแหน่งวิกฤตตื้นเขินอยู่บริเวณ ตั้งแต่ กม.-4.000 ถึง กม.-10.000 มีระดับความลึกเพียง 0.83 -1.72 เมตรจากระดับน้ำลงต่ำสุด อาจไม่ปลอดภัยต่อการเดินเรือ สำหรับร่องน้ำสมุทรสาคร เป็นร่องน้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในร่องน้ำที่บรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของกรมเจ้าท่า รองรับการคมนาคมขนส่งของเรือสินค้าและเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ เรือลำเลียงต่าง ๆ จึงต้องบำรุงรักษาร่องน้ำให้ได้ขนาดและความลึกเป็นไปตามแบบ ซี่งจะทำการเข้าออกร่องน้ำเกิดความปลอดภัยในการเดินเรือมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับกรมเจ้าท่า ให้เร่งดำเนินการขุดลอกร่องน้ำให้แล้วเสร็จ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการขนส่งสินค้าทางน้ำ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถ และศักยภาพของประเทศไทยในการแข่งขันกับนานาประเทศ ทั้งในด้านการประมงและด้านโลจิสติกส์ทางน้ำอีกด้วย

ภาพกิจกรรม:

อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำสมุทรสาคร (แม่น้ำท่าจีน)  อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำสมุทรสาคร (แม่น้ำท่าจีน)  อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำสมุทรสาคร (แม่น้ำท่าจีน)  อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำสมุทรสาคร (แม่น้ำท่าจีน)  อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำสมุทรสาคร (แม่น้ำท่าจีน)  อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำสมุทรสาคร (แม่น้ำท่าจีน)  อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำสมุทรสาคร (แม่น้ำท่าจีน) 

back to top