th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

การประชุม JCCCN ครั้งที่ 17 ณ จังหวัดชลบุรี
(28-03-2562)

กรมเจ้าท่าเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการประสานการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (The Joint Committee on Coordination of Commercial Navigation on the Lancang-Mekong River among Chaina, Laos and Thailand : JCCCN) ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม เลอ บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรีประเทศไทย โดยกรมเจ้าท่าเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการประสานการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (The Joint Committee on Coordination of Commercial Navigation on the Lancang-Mekong River among Chaina, Laos and Thailand : JCCCN) ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม เลอ บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้า ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานการประชุม และ นาย สมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ผลการประชุมได้ลงนาม ใน summary of record มีผลสรุปการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1. การดำเนินงานเบื้องต้นโครงการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (Preliminary Work) ฝ่ายจีนได้จัดทำรายงาน Technical, ESIA, การมีส่วนร่วมของประชาชน ฉบับสุดท้ายแล้วเสร็จ และจะจัดส่งรายงานให้ประเทศสมาชิกรับทราบ พร้อมนี้ ฝ่ายจีนแจ้งว่าจะไม่มีการดำเนินการใด ๆ ต่อหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิก ซึ่งฝ่ายไทย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รมว. กต. ได้แจ้งฝ่ายจีนแล้วว่าไทยขอยุติการดำเนินโครงการดังกล่าว 

2. การสำรวจร่วมสี่ฝ่าย (Joint Inspection) ครั้งที่ 2 ซึ่งฝ่ายไทยเป็นผู้ประสานหลักได้จัดขึ้นในวันที่ 21-26 ตุลาคม 2561 จากท่าเรือจิงหง-หลวงพระบาง วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตกลงกันของประเทศสมาชิกในประเด็นเรื่อง ความปลอดภัยของเรือ ร่องน้ำทางเดินเรือ คนประจำเรือ การพัฒนาท่าเรือ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ที่ประชุมเน้นย้ำให้ประเทศสมาชิกกวดขันและดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่ยังมีข้อบกพร่องและไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ตกลงกันไว้ 

ทั้งนี้ ฝ่ายไทยตกลงเป็นผู้ประสานจัด การสำรวจร่วม ครั้งที่ 3 ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 และรับเป็นเจ้าภาพจัด  SAR Table Top Exercise ระหว่างประเทศสมาชิก ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

3. อุปสรรคในการเดินเรือบริเวณแก่ง Ha Lo ฝ่ายเมียนมาและลาวได้ขอให้ฝ่ายจีนทำการออกแบบและประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงร่องน้ำเพื่อดำเนินการของบประมาณในช่องทางการทูตต่อไป

4. รับทราบความคืบหน้าโครงการศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานบริหารการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำโขง ซึ่งฝ่ายจีนได้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากประเทศสมาชิกเพื่อประกอบงานวิจัย

5. โครงการจัดตั้งระบบความปลอดภัยในการเดินเรือ ฝ่ายจีนอยู่ระหว่างการนำเข้าอุปกรณ์ AIS และระบบสื่อสาร VHF  เพื่อติดตั้งในประเทศลาวและเมียนมา โดยฝ่ายไทยได้ขอให้ฝ่ายจีนทำการต่อเชื่อมระบบ AIS ของไทยที่ท่าเรือเชียงแสนเข้ากับระบบของจีนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยไม่จำเป็นต้องนำอุปกรณ์ของฝ่ายจีนมาติดตั้งในประเทศไทย

6.นอกจากนี้ มีความคืบหน้าการประสานงาน เตรียมการ การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่และคนประจำเรือของประเทศสมาชิก, การทบทวน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตามข้อตกลงการเดินเรือ, การจัดตั้ง website ของ JCCCN, การสร้างความตระหนักในการบังคับใช้กฎหมาย และด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสืบเนื่องจากมีการตรวจพบคราบน้ำมันถูกปล่อยทิ้งในแม่น้ำโขงบ่อยครั้ง 

โดยประเทศจีนจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม JCCCN ครั้งที่ 18 ในปี 2563 ภาพกิจกรรม:

การประชุม JCCCN ครั้งที่ 17 ณ จังหวัดชลบุรี  การประชุม JCCCN ครั้งที่ 17 ณ จังหวัดชลบุรี  การประชุม JCCCN ครั้งที่ 17 ณ จังหวัดชลบุรี   

back to top