th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

กรมเจ้าท่า จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการค้าขายในภาพรวมของประเทศ” ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(25-01-2562)
      วันที่ 25 มกราคม 2562 กรมเจ้าท่า ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการค้าขายในภาพรวมของประเทศ” ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) เป็นประธานในพิธีเปิด และอธิบดีกรมเจ้าท่า (นายสมศักดิ์ ห่มม่วง) ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาฯ โดยเป็นไปตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ในการจัดทำแผนพัฒนาท่าเรือฯ ดังกล่าว ซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคมได้กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทการพัฒนาท่าเรือกับเศรษฐกิจของประเทศ” โดยสาระสำคัญได้กล่าวถึง วิวัฒนาการโลกผ่านการคมนาคม รวมถึงให้ความสำคัญของการพัฒนาท่าเรือที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง และประเด็นท้าทายในอนาคต ซึ่งกรมเจ้าท่าต้องให้ความสำคัญ เช่น IMO Audit IUU MARPOL ANNEX VI และ จท. 4.0 ซึ่งการมีท่าเรือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศและการเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมา

       สำหรับการอภิปรายเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาท่าเรือของไทย” ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 
- ประเด็น “แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ของประเทศอย่างบูรณาการ” โดย นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ หัวหน้ากลุ่มโลจิสติกส์การขนส่ง สำนักแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
- ประเด็น “การพัฒนาการขนส่งสินค้าทางน้ำของไทย” โดย นายธานี นันทวัฒนาศิริชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการขนส่ง บริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด
- ประเด็น “ภาพรวมอุตสาหกรรมท่าเรือและทิศทางการพัฒนาของการท่าเรือแห่งประเทศไทย” 
โดย นายจิรวิชญ์ กล่อมเภรี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาองค์กร การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
- ประเด็น “(ร่าง) แผนพัฒนาท่าเรือฯ” โดย นางชนินทร วรวนาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน กรมเจ้าท่าและดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการขนส่งอย่างกว้างขวางด้วย
        ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ขะได้รวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มาจัดทำสรุปผลการสัมมนาแผนการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการค้าขายในภาพรวมของประเทศต่อไปภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการค้าขายในภาพรวมของประเทศ” ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี   กรมเจ้าท่า จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการค้าขายในภาพรวมของประเทศ” ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี   กรมเจ้าท่า จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการค้าขายในภาพรวมของประเทศ” ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี     กรมเจ้าท่า จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการค้าขายในภาพรวมของประเทศ” ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี   กรมเจ้าท่า จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการค้าขายในภาพรวมของประเทศ” ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี   กรมเจ้าท่า จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการค้าขายในภาพรวมของประเทศ” ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี   กรมเจ้าท่า จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการค้าขายในภาพรวมของประเทศ” ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี   กรมเจ้าท่า จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนการพัฒนาท่าเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าและการค้าขายในภาพรวมของประเทศ” ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี      

back to top