Menu

th en

 
 
A+ A A-
ร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดหาประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงินและการออกใบรับรองความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ...
(16-05-2561)

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


ร่างกฎกระทรวงใบรับรอง clc (แก้ไข จาก สทบ.).docx
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างกฎกระทรวงฯ.docx
แบบคำขอ คพ.-ม.1.doc
แบบหนังสือรับรอง คพ.ม2,3.docx