th en

Menu
 
 
A+ A A-
รายงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการประชุมสัมมนาโครงการครั้งที่ 3 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทะเลสาบสงคราตอนล่าง
(22-10-2556)

ภาพกิจกรรม:

         


เอกสารแนบ:


รายงานผลการประชุมฯ