th en

Menu
 
 
A+ A A-
โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
(06-05-2557)วันที่ทำกิจกรรม   06/05/2557 เวลา 13.00 - 16.00 น.
สถานที่  ห้องประชุม 2 อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเอกสารแนบ:


talumpook
program