th en

Menu
 
 
A+ A A-
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านอ่าวเคย หมู่ 5 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
(07-02-2557)สำรวจออกแบบรายละเอียด บริเวณบ้านอ่าวเคย หมู่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง และศึกษาและจัดทำ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม (EIA)เอกสารแนบ:


กำหนดการและรายละเอียด