th en

Menu
 
 
A+ A A-
สัมมนาโครงการ ครั้งที่ 4 เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษาด้านการออกแบบรายละเอียดร่องน้ำร่องกลาง และนำเสนอร่างรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นฯ
(23-01-2557)







เอกสารแนบ:


กำหนดการและรายละเอียด