th en

Menu
 
 
A+ A A-
โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดสมิหลา ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(19-12-2556)การสัมมนาโครงการครั้งที่ ๑ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และรับทราบความต้องการและฟังความคิดเห็นของชุมชน กลุ่มองค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการและผูมีส่วนได้เสียในพื้นที่ โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะ ชายฝั่งบริเวณหาดสมิหลา ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาเอกสารแนบ:


รายละเอียด