th en

Menu
 
 
A+ A A-
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
(11-08-2559)การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 
เวลา 09.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุม 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

เอกสารแนบ:


กำหนดการการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 2
รายละเอียดโครงการ
หนังสือแจ้งการประชุม