th en

Menu
 
 
A+ A A-
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ ศึกษาความเหมาะสมเส้นทาง EAST-WEST FERRY เชื่อมโยงระบบการส่งสินค้าและการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า เพื่อสนับสนุนด่านชายแดนสิงขรเชื่อมโยงระบบการส่งสินค้าและการท่องเที่ยวเส้นทาง EAST-WEST FERRY
(03-08-2559)

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


รายละเอียดโครงการศึกษาความเหมาะสมเส้นทาง EAST-WEST FERRY
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงโครงการ
แผ่นพับการประชุมชี้แจงโครงการ