th en

Menu
 
 
A+ A A-
กลุ่มงานพัฒนาบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม จัด “โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) ณ ห้องฝึกอบรม กลุ่มงานพัฒนาบุคคล อาคาร ๑ ชั้น ๔ และศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
(01-06-2559)

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


คู่มือวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา (e-market แบบ RFQ) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ(ขั้นตอนเพิ่มโครงการ - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา)
คู่มือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electornic Bidding:e-bidding) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ(ขั้นตอนเพิ่มโครงการ - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา)
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market:e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 3