th en

Menu
 
 
A+ A A-
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่งตั้งแต่บ้านหน้าโกฏิ ถึงปลายแหลมตะลมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 3
(04-04-2559)


ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


สรุปรายงานการมีส่วนร่วมครั้งที่3.pdf