th en

Menu
 
 
A+ A A-
กรมเจ้าท่า ออกประกาศเรื่องแบบบันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียวเพื่อยอมรับและผูกพันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและพิธีสาร ตามกฎข้อบังคับการตรวจเรือ (ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ.๒๕๕๘
(30-03-2559)

กรมเจ้าท่า ออกประกาศเรื่องแบบบันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียวเพื่อยอมรับและผูกพันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและพิธีสาร ตามกฎข้อบังคับการตรวจเรือ (ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ.๒๕๕๘บันทึกข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามความในกฎข้อบังคับในการตรวจเรือ(ฉบับที่45) พ.ศ.2558 กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และเป็นไปตาม “ประมวลเกี่ยวกับองค์กรที่ได้รับการยอมรับ ; RO Code” สำหรับการมอบหมายให้องค์กรที่ได้รับการยอมรับ(Recognized Organization : RO)ดำเนินการตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในนามของกรมเจ้าท่าตามข้อมติขององค์การระหว่างประเทศ(IMO) ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงฯ จะกำหนดขอบเขตการดำเนินการ ข้อกำหนด และเงื่อนไขของการมอบหมาย     ให้ทำหน้าที่และกำหนดเรื่องการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน
เงื่อนไขทั่วไปของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ได้แก่ การออกใบสำคัญรับรองตามกฎหมาย ประกอบด้วยการตรวจสภาพเรือที่จดทะเบียนเป็นเรือไทย เพื่อจะพิจารณาว่าเรือนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและกฎข้อบังคับของประเทศไทย(ตราสารที่ใช้บังคับ)

RO ที่ได้รับมอบหมายตามกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือในนามกรมเจ้าท่าในการตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองให้แก่บรรดาเรือและแท่นขุดเจาะเคลื่อนที่นอกชายฝั่งที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยองค์กรฯที่จะดำเนินการตรวจและออกใบสำคัญรับรองได้จะต้องได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากกรมเจ้าท่าแล้ว เจ้าของเรือแจ้งความประสงค์ขอใช้หรือเปลี่ยนแปลงองค์กรที่ได้รับการยอมรับแก่กรมเจ้าท่าพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมที่กรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่าอาจจะสงวนสิทธิ์ที่จะกำกับดูแลการตรวจเรือ/การตรวจสอบที่กระทำโดยRO โดยให้มีการตรวจสอบ การตรวจประจำปี ณ สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานภูมิภาคของROตามที่เห็นว่าจำเป็นภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 47/2559 เรื่อง แบบบันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียวเพื่อยอมรับและพูกผันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการตรวจเรือ
ร่างแบบข้อกำหนด เพื่อแสดงเงื่อนไขการมอบหมาย