th en

Menu
 
 
A+ A A-
กำหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตั้งแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะ 3
(17-06-2558)

ภาพกิจกรรม:

       


เอกสารแนบ:


กำหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ระยะ 3