th en

Menu
 
 
A+ A A-
สรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตั้งแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 3
(29-04-2558)เอกสารแนบ:


ปกเอกสาร.pdf
รายงานการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1.pdf
ภาคผนวก ก เอกสารที่ใช้ในการจัดประชุม 1.zip
ภาคผนวก ข รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนที่ 1.rar
ภาคผนวก ข รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนที่ 2.zip
ภาคผนวก ค ตารางวิเคราะห์แบบสอบถาม.zip
ภาคผนวก ง ประกาศผลการจัดประชุม.zip
รายงานการมีส่วนร่วมครั้งที่ 1.pdf