th en

Menu
 
 
A+ A A-
กำหนดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่บ้านหน้าโกฏิถึงปลายแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ระยะที่ 3
(03-04-2558)เอกสารแนบ:


กำหนดการประชุม ระยะ 3 ครั้งที่ 1.pdf
สรุปรายละเอียดประกอบการประชุม ระยะ 3 ครั้งที่ 1.pdf