th en

Menu
 
 
A+ A A-
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายธนาธิป จันทรภักดี หัวหน้างานควบคุมการจราจร สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าเข้าร่วมประชุมสรุปผลการสำรวจความปลอดภัยการเดินเรือในแม่น้ำโขงครั้งที่ 3 (Joint Inspection) ระหว่างประเทศสมาชิก JCCCN (ไทย ลาว เมียนมา และจีน) ณ เมืองหลวงพระบาง สปป ลาว
(06-12-2562)วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายธนาธิป จันทรภักดี หัวหน้างานควบคุมการจราจร สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่าเข้าร่วมประชุมสรุปผลการสำรวจความปลอดภัยการเดินเรือในแม่น้ำโขงครั้งที่ 3 (Joint Inspection) ระหว่างประเทศสมาชิก JCCCN (ไทย ลาว เมียนมา และจีน) ณ เมืองหลวงพระบาง สปป ลาว โดยจะนำเสนอผลการสำรวจและข้อเสนอแนะให้ที่ประชุมคณะกรรมการประสานการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ครั้งที่ 18 ในปี 2563 ณ ประเทศจีนต่อไปเอกสารแนบ:


1676178.jpg
1676179.jpg
1676180.jpg
1676181.jpg
1676182.jpg