Menu

th en

 
 
A+ A A-

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับงานจ้างที่ปรึกษา

1.โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ จัดทำแผนที่และรายละเอียดของสิ่งล่วงล้ำลำน้ำทั่วประเทศ ระยะที่ 1

2.งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ

3.งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุงท่าเทียบเรือมาเนาะ และท่าเทียบเรือช่องหลาด จังหวัดพังงา

4.โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการของกรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก

5.งานจ้างศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำหรับดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษา ร่องน้ำสมุทรสาคร(ท่าจีน) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

6.งานจ้างศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำหรับดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษา ร่องน้ำท่าเรือเอนกประสงค์ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

7.งานจ้างศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำหรับดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษา ร่องน้ำกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

8.งานจ้างศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำหรับดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษา ร่องน้ำบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

9.งานจ้างศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำหรับดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษา ร่องน้ำปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

10.งานจ้างศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำหรับดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษา ร่องน้ำบ้านดอน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11.งานจ้างงานศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลัก ที่ลุ่มน้ำภาคกลาง 7 ลุ่มน้ำ ที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก ท่าจีน แม่กลอง เพชรบุรี ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์

12.งานจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดในการขุดลอกแม่น้ำสายหลัก ที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออก 4 ลุ่มน้ำ ที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี บางปะกง โตนเลสาป ชายฝั่งทะเลตะวันออก

13.โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจประเมินสภาพ และออกแบบเพื่อการบำรุงรักษาท่าเรือ (ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสุราษฎ์ธานี) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

14.โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ในพื้นที่จังหวัดชุมพร, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดนครศรีธรรมราช) จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป