Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 28/2557 กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมการให้ความรู้วิธีการดำเนินชีวิตตามกฎธรรมชาติ (เรียนรู้วิธีการดูแลตนเองตามหลักธรรมชาติ)
(16-05-2557)

กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเลขานุการกรมเจ้าท่า กลุ่มงานพัฒนาบุคคล จัดกิจกรรมการให้ความรู้ วิธีการดำเนินชีวิตตามกฎธรรมชาติ (เรียนรู้วิธีการดูแลตนเองตามหลักธรรมชาติ) โดยมีการแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 รุ่น ซึ่งรุ่นที่ 1 มีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 และรุ่นที่ 2 จัดกิจกรรมในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 6 กรมเจ้าท่า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ในรุ่นที่ 1 สำหรับ ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ และผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชนาวี และผู้สนใจ รวมจำนวน 75 คน และในรุ่นที่ 2 สำหรับผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1-7 ข้าราชการระดับหัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย และผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และผู้สนใจ รวมจำนวน 70 คน

         เนื่องด้วยสภาวะทางสังคมในปัจจุบัน ประชาชนต้องมีการเผชิญกับปัญหาสังคมต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาการทำงาน ปัญหาสุขภาพ สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ภัยธรรมชาติ ตลอดจนปัญหาทางอาชญากรรมและความไม่สงบของบ้านเมือง        ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้จะส่งผลกระทบให้ประชาชนเกิดความเครียด ความวิตกกังวลจนทำให้ขาดความสมดุลของภาวะสุขภาพแบบองค์รวมซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับประสิทธิภาพและความสุขในการทำงานและการดำรงชีวิต ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวภูมิปัญญาดั้งเดิม จะนำพาชีวิตไปสู่การมีสภาวะสุขภาพที่ดี โดยการสร้างภูมิคุ้มกันธรรมชาติทำให้ร่างกายผ่อนคลายมีสมาธิ และสามารถป้องกันบำบัดเยียวยาภาวะความเจ็บป่วยได้
จากสภาวะสังคมปัจจุบันที่ส่งผลในด้านสุขภาพร่างกาย และจิตใจของประชาชนดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมเจ้าท่า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมเจ้าท่า มีการบริหารการจัดการดูแลสุขภาพ จิตใจด้วยวิถีธรรมชาติ มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว ตอบสนองต่อบริบทของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหารราชการ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ระบบราชการมีความเข้มแข็ง บุคลากรกรมเจ้าท่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีพอที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป สำนักงานเลขานุการกรมเจ้าท่า กลุ่มงานพัฒนาบุคคล จึงได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ วิธีการดำเนินชีวิตตามกฎธรรมชาติ(เรียนรู้วิธีการดูแลตนเองตามหลักธรรมชาติ) ขึ้น
การจัดกิจกรรมการให้ความรู้ วิธีการดำเนินชีวิตตามกฎธรรมชาติหัวข้อ “บำบัดโรค ชะลอวัย ได้สุขภาพดี” มีเนื้อหาและหลักสูตรในการบรรยาย 4 เรื่อง คือ 
  1. หยุดแก่ หยุดป่วย ด้วยธรรมชาติบำบัด
  2. อาหารเพื่อการบำบัดโรคและชะลอวัย
  3. หลักการดำเนินชีวิต 10 ประการ “ห้าม 5 ต้อง 5”เพื่อการบำบัดโรคและชะลอวัย
  4. ล้างพิษกาย ล้างพิษตับ เพื่อการบำบัดโรค 
วิทยากรผู้บรรยาย คือ นายแพทย์ บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลราชธานี และประธานกรรมการบริหาร เวลเนสซิตี้ กรุ๊ป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม  กรมเจ้าท่า โทร 02-233-1311-8 ต่อ 354,364

                                                                                         ฝ่ายประชาสัมพันธ์  15 พฤษภาคม 2557


เอกสารแนบ:


28.2557.pdf