Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ เพื่ออนุญาตให้ใช้เรือและใบสำคัญแสดงการตรวจเรือเพื่อจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมง
(27-08-2561)


เอกสารแนบ:


ร่างข้อบังคับกรมเจ้าท่า.PDF