Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 27/2557 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา
(16-05-2557)

               กรมเจ้าท่า จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารและการพัฒนาบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๖ กรมเจ้าท่า เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น ดังนี้
               รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา, ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ, ผู้อำนวยการกอง /สำนัก และ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี  รวมจำนวน ๗๕ คน
              รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการสำนักเจ้าท่าภูมิภาค ๑-๗ , ข้าราชการระดับหัวหน้าส่วน /กลุ่ม /ฝ่าย และผู้อำนวยการกอง /สำนัก รวมจำนวน ๗๐ คน
             ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรว่า “องค์กรจะปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพที่เหมาะสมกับงาน เพราะบุคลากรเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและบริหารทรัพยากรอื่นๆ ซึ่งถ้าองค์กรเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดี มีขีดความสามารถสูง การบริหารจัดการด้านอื่นๆก็จะดีและมีคุณภาพตามมา” ดังนั้น กรมเจ้าท่า โดย สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานพัฒนาบุคคล ได้กำหนดแผนงานในการจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม ( Training Road Map ) เพื่อใช้เป็นเสมือนแผนที่ความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละสายงาน เพื่อให้บุคลากรมองเห็นเส้นทางการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแผนระยะยาวในการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มมูลค่าของทุนมนุษย์ในองค์กรให้สูงมากขึ้น และยังเป็นการเตรียมบุคลากรให้เจริญเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร โดยทั้งนี้ได้เชิญ ดร. สุรชาติ กิ่มมณี ประธานบริษัทฮิวแมน โซลูชั่นส์ จำกัด มาเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง ทิศทางการบริหารและการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ ในฐานะผู้บังคับบัญชา ,บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนแนวคิด และความสำคัญของเส้นทางการฝึกอบรม Training Road Map ต่อระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการปฏิบัติที่เป็นไปในทางเดียวกัน
             จากความสำคัญข้างต้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับหัวหน้ากลุ่ม /ฝ่ายขึ้นไป ต้องได้รับการพัฒนาเสริมสร้างเรื่องการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เข้าถึงบทบาทการเป็นผู้ส่งเสริม และผู้พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้ ทักษะ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานให้ได้สอดคล้องกับความต้องการ และความจำเป็นของแต่ละสายงานอย่างสูงสุด
            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0๒-๒๓๓-๑๓๑๑-๘  ต่อ ๓๕๔ , ๓๖๔

                                                                                        ฝ่ายประชาสัมพันธ์
                                                                                วันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๗


เอกสารแนบ:


27.2557.pdf