th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 26/2557 กรมเจ้าท่า จัดฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานขนส่งทางน้ำ” รุ่นที่ ๗
(16-05-2557)

กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานเลขานุการกรมเจ้าท่า กลุ่มงานพัฒนาบุคคล จัดฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานขนส่ง ทางน้ำ” รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ 19 – 30 พฤษภาคม 2557 เป็นการอบรมเชิงวิชาการและการศึกษาดูงาน ในวันที่ 9 – 16 มิถุนายน 2557 รวมเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้น 20 วัน ณ ห้องประชุม ศรีพระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่า และโรงแรม ในจังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับอาวุโสและข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไป ในสังกัดกรมเจ้าท่า รวมจำนวน 36 คน

                กรมเจ้าท่า มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการควบคุมและบริหารงานด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำ การเดินเรือ การใช้ยานพาหนะทางน้ำให้สะดวก ปลอดภัย การควบคุมดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ำ การพัฒนาท่าเรือ ร่องน้ำการเดินเรือ    เขื่อนป้องกันตลิ่ง การวางเครื่องหมาย การควบคุมป้องกัน การรุกล้ำทางน้ำ พร้อมทั้งอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย         การเดินเรือ  ในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย  กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องการดำเนินการร่วมประสานงานกับองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และดำเนินการเกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
                จากภารกิจหน้าที่ของกรมเจ้าท่าดังกล่าวมีบุคลากรทำหน้าที่ด้านบริหารจัดการในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่บริหารงานขนส่งทางน้ำ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ สร้างศักยภาพด้านการบริหารงานขนส่งทางน้ำ ขยายวิสัยทัศน์ การบริหารทรัพยากรบุคลากร งบประมาณ และแผนงานโครงการต่างๆ เป็นเวทีให้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ แนวคิด เพื่อมากำหนดเป็นแนวทางร่วมกันในการบริหารงานขนส่งทางน้ำให้เป็นเอกภาพอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลได้ตามนโยบายกรม กระทรวง รัฐบาล ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสามารถบริหารจัดการงานด้านการขนส่งทางน้ำให้สอดคล้องทันตามสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงจากการปฏิรูปและพัฒนาระบบราชการ เตรียมความพร้อมรองรับ AEC และสถานการณ์โลกปัจจุบันและอนาคตได้ สำนักงานเลขานุการกรมเจ้าท่า กลุ่มงานพัฒนาบุคคล จึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานขนส่งทางน้ำ” รุ่นที่ ๗ ขึ้น
                การจัดการฝึกอบรม มีเนื้อหาและหัวข้อหลักสูตรในการอบรม ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ของกรมเจ้าท่า ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า หลักการบริหารแบบมุ่งสัมฤทธิ์เชิงประสิทธิภาพ การระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หลักการวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์เพื่อการประสานทีมงาน     ในหน่วยงานและข้ามหน่วยงาน นำเสนอเชิงประสิทธิภาพ การจัดทำแผนปฏิบัติการ และเสวนาอภิปรายสรุปแนวทางร่วมกัน   ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจประเด็นต่างๆในการบริหารงานขนส่งทางน้ำโดยยึดกรอบคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า  โทร 0 2233 1311-8    ต่อ 354,364

                                                                                     ฝ่ายประชาสัมพันธ์
                                                                                     7 พฤษภาคม 2557
 


เอกสารแนบ:


26.2557.pdf