Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 23/2557 กรมเจ้าท่า พัฒนาระบบตรวจรับรองตามข้อกำหนดของ ISM Code
(16-05-2557)

กรมเจ้าท่า โดยสำนักมาตรฐานเรือ ดำเนินการพัฒนาระบบการตรวจรับรองตามข้อกำหนดของ ISM Code ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17021 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

          กรมเจ้าท่า มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานเรือและอุปกรณ์ประจำเรือ การตรวจรับรองวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งาน และตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการตรวจรับรองการจัดการเพื่อความปลอดภัยของเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานระหว่างประเทศ สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า จึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบการตรวจรับรองตามข้อกำหนดของ ISM Code เพื่อให้สำนักมาตรฐานเรือสามารถพัฒนาสู่การทำระบบการตรวจเรือตาม International Safety Management Code พร้อมทั้งการดำเนินการปฏิบัติภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ระบบการตรวจรับรองการจัดการเพื่อความปลอดภัยของเรือเดินทะเลระหว่างประเทศของประเทศไทยให้เป็นมาตรฐานสากล ในการพัฒนาระบบการตรวจรับรองตามข้อกำหนดของ ISM Code ของสำนักมาตรฐานเรือ ขณะนี้กำลังดำเนินการและอยู่ระหว่างการจัดทำ คำแปลประมวล ISM Code และจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งจำเป็น ในการเป็นหน่วยรับรองฯเพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล

         ทั้งนี้ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติงานได้อย่างมือชีพ สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า จึงได้ฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสำนักมาตรฐานเรือภายใต้โครงการ “ศึกษาวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ในการพัฒนาระบบการตรวจรับรองตามข้อกำหนดของ ISM Code เพื่อพัฒนาระบบการตรวจรับรองตามข้อกำหนดของ ISM Code ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17021 ซึ่งมีการจัดอบรมไปแล้ว 3 ครั้ง และครั้งล่าสุดจัดเมื่อวันที่ 3 – 4 เมษายน 2557 โดยมีนางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 22 คน

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า 02 – 2664461


เอกสารแนบ:


23.2557.pdf