Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 52.2561 กรมเจ้าท่า ชี้แจงกรณีการจัดทำข้อบังคับการตรวจเรือสำหรับเรือประมง
(25-07-2561)

        ตามที่มีประเด็นเกี่ยวกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายกสมาคมประมง 22 จังหวัดชายทะเล  เตรียมเข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรม และร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ และให้สมาคมประมงทั้ง 22 จังหวัด ยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมที่ศาลากลางแต่ละจังหวัด เนื่องจากสมาคมประมงจังหวัดชายทะเล  22 จังหวัด ประสบความเดือดร้อนมานานกว่า 3 ปี จากการที่รัฐบาลได้ออกกฎหมายการประมง ระเบียบวิธีปฏิบัติ  ของชาวประมง เพื่อแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) ภายหลังจากสหภาพยุโรป (อียู) ประกาศให้ใบเหลืองไทยเมื่อเดือนเมษายน 2558 โดยเสนอปัญหาขอให้รัฐบาลแก้ไขอย่างเร่งด่วนจำนวน 8 ประเด็น โดยมีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่าจำนวน 1 ประเด็น คือ ข้อ 5 เรื่องเรือปั่นไฟ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม  ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้  
        นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า ข้อบังคับการตรวจเรือที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้กำหนดให้เรือประมงขนาด  
เกินกว่า 10 ตันกรอส ผู้ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเครื่องจักร ต้องไม่เป็นบุคคลเดียว ซึ่งเรือปั่นไฟ เป็นเรือสนับสนุนการทำประมง ที่มีขนาดเกินกว่า 10 ตันกรอส จึงต้องจัดหาผู้ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเครื่องจักร ประจำเรือปั่นไฟ จำนวนลำละ 2 คน  สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได้เสนอว่าเรือปั่นไฟ เป็นเพียงเรือสนับสนุนการทำประมงล้อมจับ ต้องอยู่เป็นกลุ่มกับเรือ  ที่ทำประมง การกำหนดให้เรือปั่นไฟต้องมีผู้ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเครื่องจักร รวม 2 คน เป็นการพิจารณาด้านความปลอดภัย  ที่เกินจำเป็น สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย จึงเสนอขอให้กรมเจ้าท่าพิจารณาปรับแก้ข้อบังคับการตรวจเรือ เพื่อลดภาระของผู้ประกอบการเรือประมงที่ใช้เรือปั่นไฟสนับสนุนการทำประมงล้อมจับ  
         กรมเจ้าท่า ได้นำข้อเสนอของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยมาพิจารณาบนพื้นฐานความปลอดภัยในการเดินเรือแล้วเห็นว่าสามารถปรับแก้ข้อบังคับการตรวจเรือให้เรือปั่นไฟขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 30 ตันกรอส ที่มีระบบหรือมีวิธีการที่สามารถบังคับเครื่องจักรจากห้องถือท้าย (ห้องควบคุมเรือ หรือสะพานเดินเรือ ที่ตั้งของพังงา) ใช้ผู้ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเครื่องจักรเป็นบุคคลเดียวกันได้ แต่ต้องถือประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถในการควบคุมเรือและควบคุมเครื่องจักรระดับชั้นที่เหมาะสมกับเรือปั่นไฟนั้น นอกจากนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการเรือประมง กรมเจ้าท่ายังได้พิจารณาจัดให้มีข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือประมงในเรื่องอื่นๆ เป็นการเฉพาะ นอกเหนือจากประเด็นเรื่องเรือปั่นไฟ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการใช้เรือประมงในปัจจุบัน ทำเกิดความปลอดภัยต่อผู้ทำงานในเรือประมง และการเดินเรือมากยิ่งขึ้น โดยไม่เป็นการสร้างภาระให้ผู้ประกอบการเรือประมงเกินกว่าจำเป็น  
         สำหรับข้อบังคับการตรวจเรือสำหรับเรือประมง กรมเจ้าท่าได้ทำการเสนอร่างข้อบังคับการตรวจเรือฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ เพื่อให้กระทรวงคมนาคมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยคาดว่าข้อบังคับการตรวจเรือสำหรับเรือประมง จะมีผลบังคับใช้ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม 2561
 

เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 52.2561กรมเจ้าท่า ชี้แจ.pdf