Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 51/2561 ขอชี้แจงกรณี ผู้โดยสารตกน้ำท่าประตูน้ำ (ฝั่งขาไปวัดศรีบุญเรือง)
(21-07-2561)

กรมเจ้าท่า ขอชี้แจงกรณี ผู้โดยสารตกน้ำท่าประตูน้ำ (ฝั่งขาไปวัดศรีบุญเรือง)

ตามที่เกิดเหตุผู้โดยสารตกน้า บริเวณท่าประตูน้า (ฝั่งขาไปวัดศรีบุญเรือง) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 และมีผู้โพสต์ผ่านสื่อโซเชียลแจ้งว่าเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าไม่ยอมช่วย แค่โยนห่วง และพูดว่า เป็นบทเรียนนะครับ ทางกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ท่าประตูน้า (ฝั่งขาไปวัดศรีบุญเรือง) โดยเบื้องต้น จากการบันทึกข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือโดยใช้หลักการ "ตะโกน โยน ยื่น" พร้อมได้ใช้โทรโข่งประกาศแจ้งเตือนนายท้ายและคนที่อยู่รอบข้างให้ทราบเหตุการณ์แล้ว จากนั้นได้โยนห่วงชูชีพให้ผู้โดยสารที่ตกลงไปในน้ำจับห่วงไว้ และมีผู้โดยสารที่อยู่ในจุดเกิดเหตุได้ทำการลงไปช่วยขึ้นมาอย่างปลอดภัย

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 กรมเจ้าท่า ได้เรียกเจ้าหน้าที่มาพบพร้อมดำเนินการตักเตือน โดยการภาคทัณฑ์พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่ดังกล่าว สำหรับนายท้ายเรือและคนประจ้าเรือ ของบริษัทครอบครัวขนส่ง (2002) จ้ากัด กรมเจ้าท่าได้ยึดใบประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือนายท้ายเรือเป็นเวลา 6 เดือน และคนประจ้าเรือกรมเจ้าท่าได้ว่ากล่าวตักเตือนให้ใช้ความระมัดระวังเอาใจใส่ดูแลผู้โดยสารให้มากขึ้นกว่าเดิม ในการนี้ บริษัทครอบครัวขนส่งฯ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ในเบื้องต้นพบว่าไม่มีอาการบาดเจ็บ แต่ทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งทางบริษัทครอบครัวขนส่งฯ ได้ท้าการเยียวยาผู้ประสบเหตุพร้อมน้าส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัย ส่วนกรณีมีผู้โพสต์ผ่านสื่อโซเชียล ทางกรมเจ้าท่าต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ค้าแนะน้า ซึ่งจะน้าไปปรับปรุงการท้างานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้การสัญจรทางน้าในคลองแสนแสบต่อไป

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้มีมาตรการเสริมโดยให้ผู้ประกอบการดำเนินการกั้นเชือกโดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1.พื้นที่รอเข้าแถว 2.พื้นที่เตรียมพร้อมก่อนลงเรือ และ 3.ลงเรือ โดยพื้นที่ที่ใช้มาตรการดังกล่าวในชั่วโมงเร่งด่วน ได้แก่ ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง (เวลา 07.00-09.00น.) ท่าเรืออโศกและท่าเรือประตูน้ำ (เวลา 16.30-18.30น.) กรมเจ้าท่า ขอขอบคุณผู้โดยสารที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการใช้บริการเรือโดยสารทุกท่านเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 21 กรกฎาคม 2561


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมที่ 51จ้า.pdf