Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่37/2561 กรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าการค้นหาผู้สูญหาย สถานการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 10)
(10-07-2561)

กรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้าการค้นหาผู้สูญหาย
สถานการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 10)
          กรมเจ้าท่า รายงานความคืบหน้า เวลา 12.00 น. การปฏิบัติภารกิจการค้นหาผู้สูญหายอีก 11 ราย เนื่องจากการประชุมร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจีนและไทย ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่ม จังหวัดภูเก็ต สรุปข้อมูลล่าสุดว่า ในวันเกิดเหตุ (5 ก.ค.61) มีนักท่องเที่ยวลงเรือฟินิกซ์ ทั้งหมด 89 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวจีน 87 คน และยุโรปอีก 2 คน หลังเกิดเหตุมีผู้รอดชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือแล้ว 37 คน และพบร่างผู้เสียชีวิต 41 คน ทาให้ขณะนี้มีผู้สูญหาย 11 ราย ในจานวนนี้อยู่ระหว่างการยืนยันตัวตนว่ายังมีชีวิตอยู่จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 5 คน ทาให้เหลือผู้สูญหายที่ต้องทาการค้นหา จานวน 6 คน ในจานวน 6 คนนี้พบร่างเสียชีวิตแล้ว 1 ศพถูกเรือทับอยู่และรอการนาร่างขึ้นมา
        ในวันนี้มีการประชุมวางแผนพลิกเรือฟินิกซ์ เพื่อตรวจสอบผู้ประสบภัย โดย สานักงาน เจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต เสนอแผนแก่ผู้บัญชาการฐานทัพเรือภาคที่ 3 โดยวางแผนปฏิบัติการ เคลื่อนย้ายเรือฟินิกซ์จากจุดเกิดเหตุด้วยวิธีการลากเรือ ซึ่งจะดาเนินการโดยชุดนักประดาน้า จะนาเชือกขนาด 10 นิ้ว ความยาว 45 เมตร 4 เส้น ผูกที่ด้านท้ายเรือบริเวณตุ๊กตารองเพลา และนาปลายเชือกอีกด้านทั้งหมดร้อยเข้าเชือกหลักและผูกตรึงกับเรือหลวงปันหยี ซึ่งเรือหลวงปันหยีจะทาการลากให้เรือฟีนิกซ์เคลื่อนที่ออกจากจุดดังกล่าวประมาณ 30-40เมตร (ให้มากกว่าความ ยาวเรือ) จากนั้นชุดนักประดาน้าถังคู่จะเข้าตรวจสอบพื้นที่ เพื่อทาการค้นหาผู้สูญหายต่อไป ทั้งนี้ ในขณะเตรียมการเคลื่อนย้ายเรือฟินิกซ์จากจุดเกิดเหตุการณ์ ได้นาเรือลากจูงของบริษัทเอกชน มาร่วมปฏิบัติงานอานวยความสะดวกแก่ชุดนักประดาน้า เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในขณะเตรียมการ ซึ่งการปฏิบัติการดังกล่าวอยู่ภายใต้ในการกากับดูแลของสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยมีฐานทัพเรือภาคที่ 3 เป็นผู้สนับสนุนกาลังหลักในภารกิจ
ประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า
9 กรกฎาคม 2561

เอกสารแนบ:


ข่าวที่ 37 ฉบับ 10.pdf