th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 23/2561การเพิกถอนทะเบียนเรือประมง เนื่องจากใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุและเจ้าของเรือไม่ได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตภายในกำหนด
(12-06-2561)

ตามที่พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 ได้มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินการด้านทะเบียนเรือประมงเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีบทลงโทษที่สูงขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เจ้าของเรือได้ดำเนินการเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือให้เป็นไปอย่างถูกต้องและไม่ขัดต่อบทบัญญัติของพระราชกำหนดฯ กรมเจ้าท่า จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือประมงมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือก่อนใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุ โดยหากเจ้าของเรือไม่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือภายใน 30 วันนับตั้งแต่ใบอนุญาตสิ้นอายุเรือลำดังกล่าวจะถูกเพิกถอนทะเบียนเรือ 

เจ้าของเรือที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือจะต้องดำเนินการแจ้งจุดจอดเรือให้เจ้าท่าทราบภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการถูกถอนทะเบียนเรือ เพื่อทำการล็อกเรือและทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ว่าเรือลำดังกล่าวถูกเพิกถอนทะเบียนเรือแล้ว รวมทั้งต้องส่งคืนใบทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือให้กับกรมเจ้าท่าภายในกำหนดด้วย

ทั้งนี้ ในการใช้เรือที่ไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ หรือเรือที่ใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุแล้วมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 6) แก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535 ในกรณีที่เจ้าของเรือประสงค์ที่จะหยุดใช้เรือเป็นการชั่วคราว สามารถแจ้งของดใช้เรือได้ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา หรือกรมเจ้าท่า เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา หรือสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า หมายเลขโทรศัพท์ 02 233 1311 – 8 ต่อ 293 และ 247


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 23.2561 การเพิกถอนทะเบียนเรือประมง.pdf