Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 21/2561 กรมเจ้าท่าออกประกาศตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทยพุทธศักราช 2481 พ.ศ.2561
(24-05-2561)

กรมเจ้าท่าได้ออกประกาศรวม 3 ฉบับ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 แก้ไขเพิ่มเติม  โดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ.2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเรือประมงผิดกฎหมาย (IUU FISHING) ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว ดังนี้
1. ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 72/2561 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำแผนดำเนินการ การอนุมัติแผนดำเนินการ และการตรวจสอบการแยกชิ้นส่วนหรือทำลายเรือประมง 
เจ้าของเรือประมงที่ประสงค์จะแยกชิ้นส่วนหรือทำลายเรือประมงจะต้องขอหนังสือรับรองจากกรมประมงและได้รับอนุมัติแผนการดำเนินการต่อกรมเจ้าท่า ในกรณีเป็นเรือเหล็กให้ดำเนินการที่อู่เรือที่ได้รับการอนุญาตและจดทะเบียนกับกรมเจ้าท่า
2. ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 73/2561 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการแจ้งจุดจอดเรือ การติดตั้งเครื่องมือควบคุมเรือ หรือเครื่องมืออย่างใดๆ ที่ไม่ให้เรือเคลื่อนจากจุดที่จอด และการทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำหรับเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือไทย
เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือจะต้องดำเนินการแจ้งจุดจอดเรือภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อติดตั้งเครื่องมือควบคุมเรือใหม่ และให้ส่งคืนใบทะเบียนและใบอนุญาตใช้เรือภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือจากกรมเจ้าท่า รวมทั้งต้องมีการทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เรือที่ถูกเพิกถอน 
3. ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 74/2561 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งกรณีเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว ได้สูญหายไป ถูกข้าศึกยึด ถูกเพลิงไหม้โดยสิ้นเชิง อับปาง ทำลาย หรือถูกละทิ้ง
กรณีเรือไทยที่จดทะเบียนสูญหาย ถูกข้าศึกยึด ถูกเพลิงไหม้โดยสิ้นเชิง อับปาง ทำลายหรือถูกละทิ้งไว้ ให้เจ้าของเรือดำเนินการแจ้งต่อสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่เรือได้ขึ้นทะเบียนอยู่พร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่กำหนดภายใน  30 วันนับแต่ตนทราบเหตุการณ์ 
ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือเจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่บัญญัติไว้ หรือศึกษาขอรับคำแนะนำการดำเนินการได้จากเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักกฎหมาย กรมเจ้าท่า หมายเลขโทรศัพท์ 02 233 1311 – 8 ต่อ 425 


เอกสารแนบ:


ข่าวที่ 21.24.05.pdf