th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 20/2561 กรมเจ้าท่า ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (TOREX 2018) จังหวัดชลบุรี
(17-05-2561)

กรมเจ้าท่า โดยกลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ร่วมกับกองทัพเรือ กรมควบคุมมลพิษ  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กองบังคับการตำรวจน้ำ ท่าเรือแหลงฉบัง และสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่  23 - 25 พฤษภาคม 2561 บริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดชลบุรี โดยมีนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมให้เกียรติบรรยายพิเศษ “ถอดบทเรียนการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันของประเทศไทย”  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวรายงาน และนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับฯ 
 
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ดำเนินการจัดขึ้นทุกๆ ปี โดยจัดมาแล้ว  9 ครั้ง  และในปี 2561 นี้ เป็นการครบกำหนดจัดให้มีการฝึกซ้อมฯ ครั้งที่ ๑๐ โดยกำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรี  กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะศูนย์ประสานงานการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ได้ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการหลักภายใต้แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ประกอบด้วย กองทัพเรือ กรมควบคุมมลพิษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบังคับการตำรวจน้ำ  ท่าเรือแหลมฉบัง และสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน กำหนดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์สารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และบริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดชลบุรี
  
          น้ำมันเป็นวัตถุดิบด้านพลังงานที่มีบทบาทและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจและชีวิตมนุษย์ เนื่องจากน้ำมันมีอยู่ในเฉพาะบางแห่งและบางพื้นที่ของโลก ดังนั้นการผลิต การบริโภคน้ำมันของมนุษย์จึงจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการขนส่ง น้ำมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเรือที่ต้องใช้ปฏิบัติงาน กากหรือของเหลือจากน้ำมันที่ใช้ ซึ่งเก็บสะสมอยู่ในเรืออาจรั่วไหลหรือถูกถ่ายเทออกจากเรืออย่างไม่เหมาะสม และการรั่วไหลของน้ำมันที่บรรทุกเป็นสินค้าเนื่องจากอุบัติเหตุ เป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการขจัดคราบน้ำมัน เพื่อบรรเทาปัญหาหรือลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการขจัดคราบน้ำมันที่รั่วไหลเป็นปริมาณมาก ๆ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ กำลังคนและทรัพยากรจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง รัฐบาลจึงจัดตั้งองค์กรร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบปัญหานี้ ประเทศไทยมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2538 ข้อ 11 (6) กำหนดให้กรมเจ้าท่า ในฐานะศูนย์ประสานงานการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน จัดให้มีการฝึกซ้อมการปฏิบัติการ ซักซ้อมความพร้อมเพรียง ในการให้ความร่วมมือของฝ่ายต่าง ๆ สำหรับการจัดการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ได้กำหนดพื้นที่ชายฝั่งทะเลในเขตจังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 1 เป็นพื้นที่ฝึกซ้อม เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีกิจกรรมเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งมีการขนส่งน้ำมันหนาแน่น ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหล การฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้และทดสอบความพร้อมในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริงทุกหน่วยงานจะได้ป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
การฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์สารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และบริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดชลบุรี  รายละเอียดการฝึกซ้อมประกอบด้วย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์สารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : 
- เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง  ถอดบทเรียนการถอดบทเรียนการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันของประเทศไทย ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น และประชาชนที่สนใจ ประมาณ 200 คน โดยนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมการจัดการมลพิษจากน้ำมันของประเทศไทย โดยวิทยากรจากกรมเจ้าท่า การเสวนา เรื่อง บูรณาการความร่วมมือในการขจัดคราบน้ำมัน และการเรียกร้องและชดใช้ค่าความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน พร้อมการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561  ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์สารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
- การฝึกซ้อมในรูปแบบ Table Top Exercise ตามเหตุการณ์สมมุติว่าเกิดน้ำมันรั่วไหลในระดับที่ 3 (มากกว่า 1,000 ตัน) บริเวณนอกเขตท่าเรือด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสีชัง ในการซ้อมครั้งนี้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่รับผิดชอบเหมือนเกิดเหตุจริง ซึ่งมีการฝึกซ้อมเกี่ยวกับขั้นตอนรายละเอียดในการแจ้งเหตุ การประสานงานระหว่างหน่วยงาน การสั่งการภายในหน่วยงาน การคาดการณ์การเคลื่อนตัวของคราบน้ำมัน โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันจากที่ตั้งจริง 
 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ณ บริเวณนอกเขตท่าเรือด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสีชังและชายหาดหน้าวัดแหลมฉบัง
- เป็นการฝึกซ้อมภาคสนามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังได้รับการประสานงานจากแต่ละหน่วยงาน ทั้งเรือและอากาศยานปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยผู้ชมและสื่อมวลชนสามารถชมกาสาธิตดังกล่าวได้บริเวณอาคารสมุทรเขต สำนักควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล และบนเรือที่จัดเตรียมไว้ และช่วงบ่ายจัดให้มีการสาธิตทำความสะอาดคราบน้ำมันส่วนที่พัดขึ้นหาดด้วย
การฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ นับเป็นการทบทวน เพิ่มพูน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันให้แก่หน่วยปฏิบัติการและหน่วยสนับสนุน รวมทั้งซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และร่วมทดสอบการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลอย่างบูรณาการ อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย  ผู้สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำกรมเจ้าท่า โทร 0 2233 1311 ต่อ 331 , 332 โทรสาร 0 2234 3832
เอกสารแนบ:


ข่าวฝึกซ้อมขจัดคราบน้ำมัน ประจำปี 2561.pdf