th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 18/2561 กรมเจ้าท่า กำหนดประเภทเรือ หลักเกณฑ์และวิธีการให้เรือต้องปฏิบัติเมื่อเข้ามาในน่านน้ำไทย
(30-04-2561)

 กรมเจ้าท่า ออกประกาศกรมเจ้าท่าที่ 51/2561 เรื่อง กำหนดประเภทเรือ หลักเกณฑ์และวิธีการให้เรือต้องปฏิบัติเมื่อเข้ามาในน่านน้ำไทย เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ และสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และกรณีเรือที่กระทำการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ โดยยกเลิกประกาศกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 198/2547  เรื่อง กำหนดประเภทเรือที่ต้องแจ้งต่อเจ้าท่า และประกาศกรมเจ้าท่า 
ที่ 95/2560 เรื่อง การเปิดระบบสำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ (Automatic Identification System: AIS) เมื่อเข้ามาในน่านน้ำไทยหรือเดินเรืออยู่ภายในน่านน้ำไทย โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
1. กำหนดให้เรือต่างประเทศ และเรือไทยที่มีประเภทเรือเป็น เรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง และเรือกลเดินทะเลชายแดน แจ้งการเข้ามาในน่านน้ำไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเรือถึงเมืองท่าหรือเขตท่าเรือปลายทาง ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจ้าท่า (Single Window @ Marine Department) แต่ในกรณีที่ประเทศต้นทางมีพรมแดนติดกับประเทศไทยให้แจ้งช้ากว่ากำหนดได้แต่ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงก่อนที่จะเข้ามาในน่านน้ำไทย 
2. เรือที่ประสงค์จะเข้ามาในน่านน้ำไทยหรือเดินเรืออยู่ภายในน่านน้ำไทยที่ไม่แจ้งการเข้ามาในน่านน้ำไทยต่อกรมเจ้าท่า หรือไม่เปิดระบบสำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติ (AIS) โดยไม่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย หรือเป็นเรือไร้สัญชาติเรือที่แจ้งสัญชาติอันเป็นเท็จ เรือที่องค์การสหประชาชาติมีมติคว่ำบาตร เรือที่กระทำการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ  กรมเจ้าท่าจะปฏิเสธมิให้เรือนั้นเข้ามาในน่านน้ำไทย หรือมีคำสั่งให้ออกจากน่านน้ำไทยโดยทันที
ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามและยังเดินเรือเข้ามาในน่านน้ำไทย กรมเจ้าท่าจะแจ้งไปยังรัฐเจ้าของธงของเรือ และสั่งให้เรือดังกล่าวไปจอด ณ ตำบลที่ที่กรมเจ้าท่ากำหนด รวมถึงจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการกับเรือลำดังกล่าว  ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป 
3. เรือประมงไทย หรือเรือสนับสนุนการประมงที่เดินเรือเฉพาะในเขตน่านน้ำไทยและเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทย  ที่ได้แจ้งการเข้าและออกท่าเทียบเรือต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ไม่จำเป็นต้องแจ้งและปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้
4. เรือประมงต่างประเทศที่ต้องแจ้งข้อมูลล่วงหน้าต่อกรมประมง กรมเจ้าท่าจะพิจารณาอนุญาตให้เรือนั้นเข้ามา ในน่านน้ำไทยได้เฉพาะในกรณีที่เรือได้รับอนุญาตจากกรมประมงให้เข้าเทียบท่าได้เท่านั้น 
ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาการทำผิดกฎหมายด้านการประมง หรือการกระทำที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ จึงขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการถูกลงโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า  โทร. 0 2233 1311-8 ต่อ 227, 307


เอกสารแนบ:


ข่าวที่ 18 .pdf