th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกองมาตรฐานคนประจำเรือ เรื่อง ปิดระบบการสอบความรู้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561
(24-04-2561)


เอกสารแนบ:


ประกาศกองมาตรฐานคนประจำเรือ