Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง หลักเกณฑ์การนำการผ่านการศึกษา และผ่านการปฏิบะติงานในทะเลเทียบเท่าการผ่านหลักสูตรนายช่างอิเลคทรอเทคนิคอล (electro-technical officer)
(18-04-2561)


เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่า electro-technical officer