th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 17/2561 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
(11-04-2561)

ตามที่พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ. 2561 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว อันส่งผลให้การดำเนินการด้านการจดทะเบียนเรือประมง การแจ้งงดใช้เรือ 
การเปลี่ยนแปลงประเภทและรายละเอียดของเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ำเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การจดทะเบียนเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ การขอเปลี่ยนประเภทหรือเปลี่ยนแปลงตัวเรือ การแยกชิ้นส่วนหรือทำลายเรือ การโอนกรรมสิทธิ์เรือ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องมีหนังสือรับรองจากกรมประมง เพื่อรับรองว่าผู้ขอจดทะเบียน
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการประมง, เรือที่จะขอจดทะเบียนเรือไทยไม่เคยถูกใช้ในการกระทำความผิดและไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดี เพื่อนำมาประกอบการยื่นคำขอต่อนายทะเบียนเรือ
                     2. การเปลี่ยนแปลงตัวเรือหรือส่วนอื่นของเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ จะต้องมีเจ้าพนักงานตรวจเรือของกรมเจ้าท่าและเจ้าหน้าที่กรมประมงในการร่วมกันดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และต้องได้รับการแก้ไขทะเบียนเรือให้แล้วเสร็จก่อนถึงจะสามารถนำเรือออกใช้ได้
ในกรณีที่เจ้าของเรือประมงหรือผู้ครอบครองเรือมีความประสงค์จะแยกชิ้นส่วนทำลายเรือประมงจะต้องมีหนังสือรับรองจากกรมประมง และต้องได้รับแผนอนุมัติการดำเนินการจากกรมเจ้าท่า โดยให้เจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าและกรมประมงร่วมกันตรวจสอบ
3. เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือจะต้องดำเนินการแจ้งจุดจอดเรือภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อให้มีการติดตั้งเครื่องมือควบคุมเรือ และจะต้องส่งคืนใบทะเบียนและใบอนุญาตใช้เรือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากกรมเจ้าท่า
4. กรณีที่เรือไทยสูญหาย ถูกข้าศึกยึด ถูกเพลิงไหม้โดยสิ้นเชิง อับปาง ทำลายหรือถูกละทิ้ง ให้เจ้าของเรือดำเนินการแจ้งแก่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคหรือสาขาที่เรือได้ขึ้นทะเบียนอยู่พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานตามที่กำหนด ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ทราบเหตุการณ์ เพื่อเพิกถอนและจำหน่ายทะเบียนเรือออกจากสมุดทะเบียนเรือไทย
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้การปฏิบัติของเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือขัดต่อข้อบัญญัติของพระราชกำหนดฉบับนี้ ขอให้เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือที่จะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนเรือ การเปลี่ยนประเภท การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และการขอโอนกรรมสิทธิ์หรือกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อกฎหมายหรือขอรับคำแนะนำในการดำเนินการ
จากเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักกฎหมาย กรมเจ้าท่า หมายเลขโทรศัพท์ 02 233 1311 – 8 ต่อ 425


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 17.2561 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย.pdf