th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 16/2561 กรมเจ้าท่า เปิดเส้นทางการเดินเรือใหม่ (ภูเก็ต-กระบี่-พังงา)
(28-03-2561)

       

กรมเจ้าท่า เปิดเส้นทางการเดินเรือใหม่ (ภูเก็ต-กระบี่-พังงา)

                 

      นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่าจากกรณีที่ปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้นส่งผลต่อการจราจรแออัดคับคั่งในเมืองภูเก็ต กรมเจ้าท่าจึงมีโครงการที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับประเทศได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยมีโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณสนามบินภูเก็ต (ลงเรือ-ขึ้นเครื่อง) ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาฯ และการเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรทางถนนและนักท่องเที่ยวที่แออัดสนามบินภูเก็ตโดยใช้สนามบินคู่ภูเก็ต-กระบี่ผ่านเส้นทางเดินเรือใหม่“โครงการโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางเดินเรือภูเก็ตพังงา-กระบี่ หรือ“วงแหวนแห่งอันดามัน” โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของประเทศ  ในเบื้องต้นจะมีเส้นทางดังนี้


เส้นทางเดินเรือเฟอร์รี่  5 เส้นทาง ได้แก่

1) เส้นทางท่าเรืออ่าวปอ ภูเก็ต-ท่าเรือช่องหลาด เกาะยาวใหญ่ พังงา-ท่าเรือ

ท่าเลน กระบี

2)เส้นทางท่าเรือช่องหลาด เกาะยาวใหญ่ พังงา –ท่าเรือมาเนาะ เกาะยาวน้อย พังงา

3)เส้นทางท่าเรือบ้านหัวหิน ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา-ท่าเรือคลองหมาก ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

4)เส้นทางท่าเรืออ่าวทองหลาง เกาะลันตา-เกาะจัม,ปู จ.กระบี่

5)เส้นทางท่าเรือ อ.เก่า เกาะลันตาใหญ่-ท่าเรือเกาะปอ จ.กระบี่


เส้นทางเรือเร็ว (Speed Boat) ได้แก่ 

๑)เส้นทางท่าเรืออ่าวปอ ภูเก็ต-ท่าเรือแหลมล้าน เกาะยาวใหญ่ พังงา-หาดแหลมตง (เทียบหาดและโป๊ะ) เกาะพีพีกระบี่-ท่าเรือต้นไทร เกาะพีพี กระบี่ –ท่าเรือศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่


     ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าจะกำหนดมาตรการความปลอดภัยทางน้ำ ได้แก่ การจัดระเบียบทางน้ำ การเพิ่มมาตรการความปลอดภัยของเรือ ท่าเรือ และคนประจำเรือ เพื่อรองรับกิจกรรมทางน้ำรูปแบบต่างๆโดยบูรณาการร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อกำกับดูแลและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งจะเป็นความร่วมมือกันในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำอย่างยั่งยืนโดยจะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อันมีผลให้เกิดการกระตุ้นธุรกิจด้านการค้า การบริการ การท่องเที่ยว และด้านอื่นๆ ขยายตัวตามไปด้วย และเกิดการสร้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ส่วนภูมิภาค ทำให้มีผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวมดีขึ้น ซึ่งกรมเจ้าท่าได้มอบหมายให้รองอธิบดีด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ (นายณัฐ จับใจ) เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ ในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน โดยได้จัดส่งทีมผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลาง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท่าเทียบเรือ ตัวเรือ คนประจำเรือ และอุปกรณ์ประจำเรือ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการ

                                          เอกสารแนบ:


ข่าวที่ 16 2561.pdf
ข่าวที่ 16 2561.jpg
ข่าวที่ 16 2561.doc