th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 15/2561 กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ ๓๒ จังหวัดสมุทรสาคร
(15-03-2561)

กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ ๓๒ จังหวัดสมุทรสาคร

เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชน

 

 

          กรมเจ้าท่า โดยสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ ๓๒จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายเทพประสิทธ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี  ในวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม 256๑  ณ โรงแรม พรีเมียม เพลส ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายออกไปสู่ภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับกรมเจ้าท่าโดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 150 คน

 

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมในฐานะเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีให้ปลอดภัย สะดวกและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล มีแนวคิดสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มเป้าหมายและขยาวัตถุประสงค์นำเครือข่ายออกไปสู่ภาคประชาชน หรือองค์กรต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติงานกับกรมเจ้าท่า โดยเมื่อปี 2553 กรมเจ้าท่า ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “อาสาวารี”ภาคประชาชนขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึก ความเป็นอาสาสมัคร จิตสาธารณะ การเสียสละ ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน พร้อมเป็นตัวแทน “เจ้าท่า” ในการปกปักษ์รักษาแหล่งน้ำอันเป็นสาธารณสมบัติของชาติที่อยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่า การทำงานร่วมกันในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการใช้เรือและท่าเทียบเรือ การสัญจรทางน้ำ การแจ้งเหตุเกี่ยวกับมลภาวะ การกระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำและผู้ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับ การเดินเรือ

 

ดังนั้น เพื่อให้การสร้างเครือข่าย “อาสาวารี” ภาคประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ตามวัตถุประสงค์ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า จึงได้จัดการฝึกอบรมโครงการเครือข่าย “อาสาวารี”รุ่นที่ ๓๒ ขึ้น โดยมีผู้ผ่านการอบรมมาแล้ว ทั้งสิ้น 5,051 คน ในวันอังคารที่ 1๓ มีนาคม 256๑ ณ โรงแรม พรีเมียม เพลส ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยหัวข้อในการอบรมจะประกอบด้วย ภารกิจของกรมเจ้าท่า โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ความเป็นมาเบื้องต้น ของ “อาสาวารี” ด้านคุณสมบัติผู้ทำการในเรือ มาตรฐานตัวเรือ การบรรทุกตามใบสำคัญรับรองแนวน้ำบรรทุก และตามข้อบังคับการตรวจเรือ ด้านการใช้วลีสื่อสารระหว่างเรือกับฝั่ง การค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อันเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร อีกทั้งเป็นการเพิ่มกำลังคนในการช่วยปฏิบัติภารกิจของกรมเจ้าท่าทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อการสร้างเครือข่าย
ที่ยั่งยืนสืบไป

สำหรับผู้สนใจสมัครเป็นเครือข่ายอาสาวารี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ โทรศัพท์ ๐ 2๒๓๓ 0๔๓๗ , 0 2233 1311-8 ต่อ ๓๐๘ , 30๙ , ๒๒๙ หรือสายด่วน ๑๑๙๙เอกสารแนบ:


ข่าวที่ 15 อาสาวารี.รุ่น 32pdf.pdf
ข่าวที่ 15 อาสาวารี.รุ่น 32pdf.jpg
ข่าวที่ 15 อาสาวารี.doc