th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2558
(20-02-2561)


เอกสารแนบ:


ประกาศกรม_ข้อปฏิบัติ.pdf