th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 11/2561 กรมเจ้าท่า บูรณาการทำงานร่วมกับกรมประมงเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์
(26-01-2561)

จากนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยเฉพาะชาวประมง ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ของกรมประมง และใบอนุญาตใช้เรือของกรมเจ้าท่าจะออกพร้อมกัน ซึ่งเป็นการร่วมบูรณาการในการทำงาน ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อความชัดเจน ถูกต้อง และแม่นยำ เป็นมาตรฐานสากล

จากนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน                เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยเฉพาะชาวประมง ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ของกรมประมง และใบอนุญาตใช้เรือของกรมเจ้าท่าจะออกพร้อมกัน ซึ่งเป็นการร่วมบูรณาการในการทำงาน           ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อความชัดเจน ถูกต้อง และแม่นยำ เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายได้ และที่สำคัญเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยชาวประมงสามารถยื่นขอใบอนุญาตใช้เรือและใบอนุญาตทำการประมงได้พร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2561 ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดสถานที่อื่นเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้กำหนดสถานที่อื่นเพื่อปฏิบัติงานในการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์รอบปีการประมง 2561-2562 ดังนี้

1. สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา เป็นสถานที่รับคำขอของที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานประมง อำเภอสทิงพระ และที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานประมงอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

2. สมาคมประมงจังหวัดปัตตานี เป็นสถานที่ยื่นรับคำขอของที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

3. สมาคมชาวประมงปากน้ำประแสร์ เป็นสถานที่ยื่นรับคำขอของที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานประมง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

4. สมาคมประมงระนอง เป็นสถานที่ยื่นรับคำขอของที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานประมง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

5. องค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง อำเภอบางประกง เป็นสถานที่ยื่นรับคำขอของที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานประมงอำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

6. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ เป็นสถานที่ยื่นรับคำขอของที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานประมงอำเภอเมือง ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานประมงอำเภอบางบ่อ และที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานประมงอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

7. ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานประมงอำเภอคลองใหญ่ เป็นสถานที่ยื่นคำขอของที่ว่าการอำเภอเกาะกรูด จังหวัดตราด

8. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร เป็นสถานที่ยื่นรับคำขอของที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานประมงอำเภอสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร


ทั้งนี้ชาวประมงสามารถยื่นขอใบอนุญาตใช้เรือและใบอนุญาตทำการประมงได้พร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2561.สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กลุ่มพัฒนาระบบทะเบียนเรือ                    โทร.0 2233 1311-8 ต่อ 204 หรือ 0 2267 2367 


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

26 มกราคม 2561


เอกสารแนบ:


Document-page-001.jpg