th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าแบับที่ 10/2561 กรมเจ้าท่า ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือโดยสารในคลองแสนแสบ
(25-01-2561)

กรมเจ้าท่า ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือโดยสารในคลองแสนแสบ


          ตามข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 9/2561 เรื่อง ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือโดยสารในคลองแสนแสบ กรมเจ้าท่าขอชี้แจงว่า การปรับอัตราค่าโดยสารฯ ดังกล่าว เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง เรื่อง การกำหนดอัตราค่าโดยสารเรือกลประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2559 ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าโดยสารตามช่วงราคาน้ำมันดีเซล โดยให้มีการปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าโดยสารเมื่อราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงข้ามช่วงติดต่อกันเป็นเวลา 10 วัน โดยได้กำหนดช่วงราคาน้ำมันไว้ 5 ช่วง ดังนี้


     ช่วงราคาน้ำมัน(บาท/ลิตร)    17.01 - 21.00   อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 7-9-11-13-15-17  บาทตามระยะ

     ช่วงราคาน้ำมัน(บาท/ลิตร)    21.01 – 25.00  อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 8-10-12-14-16-18 บาทตามระยะ

     ช่วงราคาน้ำมัน(บาท/ลิตร)    25.01 – 27.00  อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 9-11-13-15-17-19 บาทตามระยะ

     ช่วงราคาน้ำมัน(บาท/ลิตร)    27.01 – 29.00  อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 10-12-14-16-18-20 บาทตามระยะ

     ช่วงราคาน้ำมัน(บาท/ลิตร)    29.01 – 31.00  อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 11-13-15-17-19-21 บาทตามระยะ

             

           และให้กรมเจ้าท่า มีประกาศปรับอัตราค่าโดยสารให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีผลบังคับใช้ได้หลังจากออกประกาศแล้ว 5 วัน 


          ด้วยปรากฏว่าขณะนี้ ราคาน้ำมันดีเซลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้มีการปรับปรุงราคาสูงกว่า 2๗.01 บาท/ลิตร ติดต่อกันนานเกิน 10 วัน กรมเจ้าท่า จึงออกประกาศปรับอัตราค่าโดยสารของเรือโดยสารในคลองแสนแสบเป็นอัตราค่าโดยสารตามช่วงราคาน้ำมันดีเซล 27.01 – 29.00 บาท/ลิตร จากอัตราค่าโดยสารเดิมราคา 9-10-11-12-13-14 (ตามระยะ) (บาท/คน) มีอัตราค่าโดยสารเป็น 10-12-14-16-18-๒0 (ตามระยะ) (บาท/คน) ระยะละ 1 บาท โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม 256๑ เป็นต้นไป ซึ่งหากราคาน้ำมันปรับลดลงต่ำกว่า 27 บาท/ลิตร อัตราค่าโดยสารของเรือโดยสารในคลองแสนแสบจะปรับลดลงตามอัตราค่าโดยสารที่กำหนดต่อไป

         ทั้งนี้ นับตั้งแต่มีการประกาศของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เป็นเวลา 1 ปี 4 เดือน ได้มีการปรับเพิ่มอัตราค่าโดยสาร ระยะละ 1 บาท ตามช่วงราคาน้ำมัน จำนวน 3 ครั้ง และปรับลดอัตราค่าโดยสาร ระยะละ 1 บาทตามช่วงราคาน้ำมัน จำนวน 2 ครั้ง รวม 5 ครั้ง

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กลุ่มพัฒนาระบบทะเบียนเรือ โทร.0 2233 1311-8 ต่อ 288 หรือ 0 2267 2367  

ฝ่ายประชาสัมพันธ์


เอกสารแนบ:


ข่าวที่ 10.2561 ปรับราคาค่าโดยสารในคลองแสนแสบ .pdf