th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 2/2561 กรมเจ้าท่า ออกข้อบังคับยกระดับมาตรฐานเสื้อชูชีพ สำหรับเรือที่เดินภายในประเทศ เพื่อความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ
(10-01-2561)

       กรมเจ้าท่า โดยสำนักมาตรฐานเรือ ได้ออกข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกใบสำคัญรับรองมาตรฐานเสื้อชูชีพสำหรับเรือเดินภายในประเทศ พ.ศ. 2560 เพื่อกำหนดให้เรือต้องใช้เสื้อชูชีพที่ได้รับอนุมัติจากกรมเจ้าท่าตามหลักเกณฑ์คุณลักษณะและวิธีการทดสอบที่กรมเจ้าท่ากำหนด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งและเดินทางทางน้ำให้เป็นสากล โดยข้อบังคับกรมเจ้าท่าดังกล่าว จะบังคับใช้กับเรือโดยสารที่มาต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 และภายในสิ้นปี 2561 เสื้อชูชีพในเรือโดยสารทุกลำจะต้องได้รับมาตรฐานของกรมเจ้าท่าหรือมาตรฐานสากล สำหรับเรือประเภทอื่นๆ จะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้กำหนดเป้าหมายไว้ภายในสิ้นปี 2562 เรือที่เดินภายในประเทศทุกลำจะต้องเปลี่ยนเป็นเสื้อชูชีพที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานของกรมเจ้าท่า
       ในปัจจุบันพบว่าในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวมีการใช้เสื้อชูชีพที่ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกใบสำคัญรับรองมาตรฐานเสื้อชูชีพสำหรับเรือเดินภายในประเทศ พ.ศ. 2560 กรมเจ้าท่า  จึงได้พัฒนามาตรฐานเสื้อชูชีพรูปแบบใหม่ร่วมกับบริษัทผู้ประกอบการผลิตเสื้อชูชีพในประเทศโดยยกระดับมาตรฐานเสื้อชูชีพให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อคนประจำเรือและคนโดยสารบนเรือภายในประเทศให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและลักษณะการใช้งาน ซึ่งเสื้อชูชีพมีทั้งแบบเสื้อกั๊กและแบบคล้องคอ โดยต้องมีแรงลอยตัวไม่ต่ำกว่า 100 นิวตัน มีวัสดุและอุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่กรมเจ้าท่ากำหนด รวมทั้งต้องสามารถพลิกกลับไปอยู่ในลักษณะเอนหงายหลังและปากของผู้สวมอยู่สูงพ้นระดับน้ำได้ใน 10 วินาที แม้ผู้สวมจะหมดสติก็ตาม และเมื่อได้รับอนุมัติจากกรมเจ้าท่าแล้วจะต้องติดฉลากที่เสื้อชูชีพขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร เพื่อแสดงข้อมูลการได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของเสื้อชูชีพ
       ทั้งนี้ การที่กรมเจ้าท่าพัฒนามาตรฐานเสื้อชูชีพใหม่ขึ้นนั้นเป็นการยกระดับมาตรฐานเสื้อชูชีพให้มีความปลอดภัยในการขนส่งและการเดินทางทางน้ำกับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในระบบการขนส่งทางน้ำของประเทศไทย
       ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า โทรศัพท์ 0 2233 1311 – 8 
ต่อ 223, 224 และ 225


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 2.2561 มาตรฐานเสื้อชูชีพ.pdf