th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 58/2560 กรมเจ้าท่า ชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหมู่ที่ 6 อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
(02-08-2560)

ตามที่มีสื่อมวลชนเสนอข่าวในกรณีที่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รวมตัวกันก่อตั้งชมรมคนลุ่มน้ำปากพนังพึ่งพาตนเอง เพื่อเรียกร้องให้ก่อสร้างแนวคันกั้นก่อนช่วงมรสุม เนื่องจากประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะอย่างรุนแรง รวมทั้งยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่ล่าช้านั้น กรมเจ้าท่าขอชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้
โครงการก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งความยาวของเขื่อนประมาณ 1,525 เมตร โดยสัญญาเริ่มเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ในวงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น 36,300,000 บาท มีระยะเวลาการทำงาน 540 วัน และกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2561
โดยมีบริษัท ตากใบการโยธา จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ซึ่งตามแผนงานก่อสร้างบริษัทผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินงานสำรวจพื้นโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560 แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงคลื่นลมแรง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้
ผู้รับจ้างจึงได้ดำเนินงานในด้านการนำเสนอเอกสารต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติการดำเนินโครงการดังกล่าว ต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม 2560 คลื่นลมมรสุมสงบลงผู้รับจ้างจึงได้ลงพื้นที่สำรวจภูมิประเทศเพื่อวางตำแหน่งการก่อสร้างเขื่อนฯ รวมทั้งยังได้เริ่มดำเนินการปรับพื้นที่และทยอยนำวัสดุหินเข้ามาในพื้นที่โครงการ และได้จัดประชาสัมพันธ์โครงการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
ปากพนังฝั่งตะวันออก เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ มาตรการ แนวทางป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อกังวล และข้อเสนอแนะต่างๆ จากประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ซึ่งกรมเจ้าท่าได้นำข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่มาปรับรูปแบบการก่อสร้างโครงการให้ตรงกับความต้องการและเหมาะสมต่อการใช้งานของประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าเล็งเห็นถึงปัญหาความล่าช้าดังกล่าวแล้ว จึงได้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้างมาโดยลำดับ โดยผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินงานภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ซึ่งจะดำเนินการทิ้งหินแนวแกนเขื่อนและ
หินเปลือก (หินขนาดใหญ่) เพื่อกำบังคลื่นลมที่จะเกิดขึ้นในช่วงมรสุมนี้ รวมทั้งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่โครงการให้สมบูรณ์ต่อไป

เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 58.2560 กรมเจ้าท่า ชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง .jpg