th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 46/2560 กรมเจ้าท่า จัดอบรมหลักสูตร การใช้วิทยุคมนาคม VHF/FM ย่านความถี่ Marine Band ภาคประชาชน รุ่นที่ ๒
(28-06-2560)

กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมหลักสูตร การใช้วิทยุคมนาคม VHF/FM ย่านความถี่ Marine Band ภาคประชาชน      รุ่นที่ ๒ โดยมีนายพิเชษ สุดเดือน ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการเปิดการอบรม    ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม (พิทักษ์ภัย) หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาสกที่ ขส.๒ (ริมแก่ง) เขื่อนรัชชประภา ต าบลเขาพัง อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการสื่อสารวิทยุคมนาคม และงาน ฝึกอบรมความรู้ด้านการใช้เครื่องมือสื่อสารวิทยุโทรคมนาคมให้กับบุคคลทั่วไป ในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการติดต่อสื่อสาร   การประสานงาน เพื่อเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ 


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า 46.2560.jpg