th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมมเจ้าท่า ฉบับที่ 43/2560 กรมเจ้าท่า ชี้แจงกรณีผลกระทบที่เกิดจากการตรวจสอบ การทำเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์เรือประมงและการแจ้งรายการเกี่ยวกับเรือประมง
(21-06-2560)

ตามที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวกรณีที่ชาวประมงและผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนจากประกาศกรมเจ้าท่า
ที่ 101/2560 เรื่องการตรวจสอบและทำเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์เรือ และการแจ้งรายการเกี่ยวกับเรือ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2560 ในประเด็นเกี่ยวกับระยะเวลาการเปิดให้เรือมารายงานตัว ระยะเวลาในการตรวจเรือเกินกว่าเวลาที่กฎหมายระบุ และรายชื่อเรือบางส่วนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนั้น กรมเจ้าท่า ขอชี้แจงในประเด็นดังกล่าว ดังนี้
กรมเจ้าท่าได้เปิดให้เจ้าของเรือผู้มีรายชื่อจำนวน 2,273 ลำ ให้มายื่นคำขอและลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า หรือศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก (PIPO) ของ 22 จังหวัดชายทะเล ระหว่างวันที่ 13 – 18 มิถุนายน 2560 (จำนวน 5 วัน) หากผู้ใดไม่นำเรือมาตรวจสอบหรือมาแจ้งต้องระวางโทษปรับ และกรณีที่เจ้าของเรือแจ้งรายละเอียดอันเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการขอใบอนุญาตทำการประมงเป็นระยะเวลา 10 ปี ตามประกาศรายชื่อเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ซึ่งการให้ระยะเวลาดังกล่าวเป็นการให้เรือจำนวน 2,273 ลำ มารายงานตัวถือว่าเป็นเวลาที่เพียงพอแล้ว เนื่องจากได้ประสานความร่วมมือกับทางสมาคมประมงทุกระดับแล้ว และกลุ่มเรือดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเรือที่ได้ยกเลิกทะเบียนเรือ และไม่มีเรืออยู่แล้ว โดยทางราชการให้มาแจ้งรายการเกี่ยวกับเรือเพิ่มเติม ซึ่งจะมีเพียงเรือจำนวนน้อยมากที่ยังมีตัวเรืออยู่ และต้องจัดทำอัตลักษณ์เรือโดยได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 
สำหรับกรณีเกี่ยวกับระยะเวลาในการดำเนินการตรวจอัตลักษณ์เรือจะต้องใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ แต่ปรากฏว่าได้ใช้เวลาในการตรวจเรือประมาณ 1 – 2 เดือนนั้น อาจหมายถึงการตรวจวัดเรือในช่วงเดือนเมษายน 2560 โดยข้อเท็จจริงแล้ว ระยะเวลา 1 สัปดาห์ เป็นระยะเวลาที่ให้เจ้าของเรือมาแจ้งเพื่อจองคิวการวัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์เรือ เพื่อความสะดวกของเจ้าของเรือ ชาวประมงและให้เกิดความชัดเจนสามารถนำเรือมาตรวจวัดตามวันที่นัดหมาย โดยตารางการตรวจวัดและทำอัตลักษณ์เรือ ได้กำหนดช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2560 ซึ่งจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่จาก3 หน่วยงาน ได้แก่ กองทัพเรือ กรมประมง และกรมเจ้าท่า ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วน และเรือกลุ่มเป้าหมายจำนวน 12,020 ลำ ส่วนใหญ่มาเข้ารับการตรวจตามเวลาที่กำหนด
          นอกจากนี้ในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อมูลรายชื่อเรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เนื่องจากมีรายชื่อเจ้าของเรือบางรายเสียชีวิตแล้ว บางรายถูกเพิกใบอาชญาบัตร เครื่องมือควบคุม หรือเครื่องมือต้องห้าม หรือบางคนขายเรือไปนานแล้ว หากเจ้าของเรือรายใด
ที่เสียชีวิตและทายาทผู้รับมรดกไม่ได้มาแจ้งการเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ต่อนายทะเบียนเรือ ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ยังคงเป็น
ชื่อเจ้าของเรือเดิมที่เสียชีวิตแล้ว เช่นเดียวกับกรณีการขายเรือโดยไม่ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ต่อนายทะเบียนเรือ
ก็จะทำให้ชื่อเจ้าของเรือยังคงเป็นชื่อเจ้าของเรือเดิม หากเรือลำนั้นไปกระทำความผิดกฎหมายชื่อเจ้าของเดิมที่ปรากฏในเอกสารทางราชการจะถูกต้องสงสัยเป็นผู้กระทำผิด ดังนั้น กรมเจ้าท่าจึงขอความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลสถานะเรือให้เป็นปัจจุบัน
และเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติเท่านั้น เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 43.2560 กรมเจ้าท่าชี้แจงกรณีการตรวจสอบและทำเอัตลักษณ์เรือ.jpg