Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 41/2560 กรมเจ้าท่า ชี้แจงกรณีที่มีการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซขนาดใหญ่และท่าเทียบเรือ บริเวณตำบลแหลมใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
(17-06-2560)

         ตามที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวกรณีที่มีการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซขนาดใหญ่และท่าเทียบเรือ รุกล้ำพื้นที่ป่าชายเลน ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยประชาชนในพื้นที่แจ้งว่าเคยคัดค้านไม่ให้ก่อสร้างดังกล่าวแล้ว เนื่องจากมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่บริษัทเจ้าของโครงการยืนยันว่าได้ดำเนินการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วนั้น กรมเจ้าท่า ขอชี้แจงในประเด็นดังกล่าว ดังนี้
ในการก่อสร้างคลังก๊าซและท่าเทียบเรือ บริษัท เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี จำกัด ได้ขออนุญาตสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสส์ ต่อสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่พระราชบัญญัติส่งเสริมจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ โดยได้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากคณะกรรมการจังหวัดสมุทรสงครามที่มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย ว่าโครงการของบริษัทฯ ไม่ขัดต่อแผนพัฒนา ผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสงคราม
        โดยก่อนการให้ความเห็นชอบเบื้องต้นต่อโครงการฯ คณะกรรมการของจังหวัดสมุทรสงครามกำหนดให้บริษัทฯ จัดทำประชาคมเพื่อชี้แจงและรับทราบความกังวล ความห่วงใยของประชาชนในบริเวณที่มีการก่อสร้าง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้าง และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในบริเวณก่อสร้าง โดยร่วมจัดทำกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท อินเทนซีฟ เมคคานิคส์ จำกัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นอย่างดี 
         ทั้งนี้ นอกจากผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจังหวัดสมุทรสงครามแล้ว บริษัทฯ ยังได้ทำหนังสือสอบถามขอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นต่อการก่อสร้างของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งหนังสือแจ้งตอบกลับสรุปได้ว่า โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำ ดอนหอยหลอด ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นแรมซาร์ไซต์ (Ramsar site) ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เนื่องจากเป็นพื้นที่ของบริษัทเอกชน
        สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ได้พิจารณาความเห็นจากทั้งจังหวัดสมุทรสงครามและหน่วยงานรับผิดชอบด้านการรักษาสภาพแวดล้อม โดยได้พิจารณาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 ออกตามความใน พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ จึงได้ออกใบอนุญาตให้บริษัท เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี จำกัด ทำการก่อสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าวได้ 


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 41.2560.jpg