Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 80/2560 เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตให้เรือกลเดินประจำทางในการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้ายื่นคำขออนุญาตให้เรือกลเดินประจำทาง ในเส้นทางระหว่าง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี - เกาะช้าง จ.ตราด - คลองใหญ่ จ. ตราด
(15-05-2560)


เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 80/2560