Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 94/2559 กรมเจ้าท่า ร่วมฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2559 (SAREX 2016) ณ กองบิน 21 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
(19-08-2559)

กรมเจ้าท่า.กระทรวงคมนาคม ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมท่าอากาศยาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 (SAREX.2016) ณ กองบิน 21 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 94.2559.pdf