th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 93/2559 กรมเจ้าท่า เปิดรับคำขออนุญาตให้เรือกลเดินประจำทางในการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้า ในเส้นทางฝั่งตะวันออก (พัทยา-สัตหีบ) – ฝั่งตะวันตก (ชะอำ-หัวหิน-ปราณบุรี)
(18-08-2559)

กรมเจ้าท่า ออกประกาศกรมเจ้าท่าที่ 157/2559 เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตให้เรือกลเดินประจำทาง ในการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้ายื่นคำขออนุญาตให้เรือกลเดินประจำทางในการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้า ยื่นคำขออนุญาตให้เรือกลเดินประจำทางในเส้นทางฝั่งตะวันออก (พัทยา-สัตหีบ) – ฝั่งตะวันตก (ชะอำ-หัวหิน-ปราณบุรี) โดยผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตฯ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2559 และจะประกาศผลผู้สมควรได้รับใบอนุญาต ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ณ กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี อาคาร 1 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า

ผู้สนใจขอรับใบอนุญาตฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า หมายเลขโทรศัพท์ 02 233 1311 – 8 ต่อ 394 , 396


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 93.2559 อนุญาตเรือเดินกลทะเล.pdf
4528-000.pdf