Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 91/2559 กรมเจ้าท่า บูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2559
(10-08-2559)

กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 (นครสวรรค์) ได้ประสานงานเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาโดยการบูรณาการร่วมกับจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง  มณฑลทหารบก ที่ 13 เป็นต้น ในการระดมเครื่องจักรกล ในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณเขื่อนเจ้าพระยา ซึ่งในการนี้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จหรือเบาบางลงภายใน 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้นำชุดเรือกำจัดผักตบชวา และเรือดันผักตบชวาชุดเรือเจ้าท่า ผ.4, ผ.401, ผ.402 และ ผ.403 เข้าแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 3 – 8 สิงหาคม 2559 ซึ่งสามารถบูรณาการทำงานร่วมจำกัดผักตบชวา ได้จำนวนทั้งสิ้น 9,250 ตัน ผลการดำเนินการสะสมตั้งแต่วันที่ 1 – 8 สิงหาคม 2559 จำนวน 51,850 ตัน โดยมีเป้าหมายการกำจัดผักตบชวาทั้งหมด 55,350 ตัน คิดเป็นร้อยละ 93.67 ทั้งนี้ การกำจัดผักตบชวาและวัชพืช กรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เพื่อประสิทธิภาพในการระบายน้ำ การจราจรและขนส่งทางน้ำที่ดียิ่งขึ้นต่อไป


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 91.2559 กำจัดผักตบชวา.pdf