Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 86/2559 กรมเจ้าท่า จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ
(11-07-2559)

กรมเจ้าท่า จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องอบรมกลุ่มงานพัฒนาบุคคล อาคาร 1 ชั้น 4 กรมเจ้าท่า


เอกสารแนบ:


86.2559.pdf