Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 78/2559 กรมเจ้าท่าสัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อรับรองการบังคับใช้ข้อกำหนดอนุสัญญาฯ ตามมาตรการ Container Weight Verification Rules
(22-06-2559)

กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่า จัดการสัมมนาเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการบังคับใช้ข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ตามมาตรการตรวจรับรองน้ำหนักมวลรวมของ ตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้า” วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมตวันนา โดยนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธาน


เอกสารแนบ:


078.2559.pdf